Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności cyfrowej

  Szkoła Podstawowa im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony:

  http://www.spkobylany.edu.pl/spkobylany/index.php

  Dane teleadresowe jednostki:

  Szkoła Podstawowa

  im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb”

  w Kobylanach

  Kobylany, ul. Jana Pawła II 61,

  32-082 Bolechowice,

   

  Data publikacji strony internetowej: 25.08.2014 r.

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.11.2020 r.

   

  Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,

  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  nie wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny

   

  Data sporządzenia deklaracji

  Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot oraz narzędzie http://checkers.eiii.eu/

  Strona www Szkoły Podstawowej w Kobylanach jest zgodna z dostępnością cyfrową w 99%

   

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agata Hrabia
  e-mail: spkobylany@op.pl 

   

  Telefon: 12 12 285 20 27

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

  Szkoła nie posiada podjazdów przy wejściach głównych, nie posiada wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem szkoły nie ma miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Data dodania: 2020-11-01 16:09:29
  Data edycji: 2021-03-22 17:16:17
  Ilość wyświetleń: 1485

  Rekrutacja

  Przedszkole / Klasa I
  Więcej informacji

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
  Więcej informacji

  Kalendarz

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
  Więcej informacji

  Partnerzy

  Sponsorzy

  Misja
  szkoły

  Wychowujemy w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia. Naszym działaniom przyświecają słowa Jana Pawła II:

  "W wychowaniu bowiem chodzi o to, by człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem- o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał"

  Misja szkoły
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej